Privacyverklaring - Cookies

Welkom bij de Privacyverklaring van NETPULSE NV . Deze Privacyverklaring legt op een eenvoudige, transparante, heldere en correcte manier uit waarom en hoe de persoonsgegevens, die personen via het website of rechtstreeks via e-mail, brief of fax overmaken, door NETPULSE NV worden verzameld, gebruikt en beschermd. 

Wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens te bezorgen bevestigt u dat u deze privacy voorwaarden heeft doorgenomen.

De informatie wordt gebruikt in overeenstemming met de toestemmingen die u verstrekt hebt, met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

NETPULSE NV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverzameling. 

1. Wat zijn uw persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam en het adres van een persoon, een telefoonnummer, een e-mailadres.

2. Welke gegevens worden er verzameld?
De gegevens uit deze categorie zijn de persoonsgegevens die het mogelijk maken om u te identificeren, hetzij op directe wijze (de gegevens zoals uw naam en voornaam die toelaten u onmiddellijk te identificeren) hetzij op indirecte wijze (de gegevens zoals uw telefoonnummer of uw e-mailadres die toelaten u op indirecte wijze te identificeren). 

NETPULSE NV verwerkt persoonsgegevens in het kader van jouw aankoop in de website. 

De toegang tot die gegevens is bovendien beperkt tot de personen die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken, voor het bereiken van het doeleinde waarvoor de toestemming werd gegeven. 
De persoonsgegevens worden niet in beginsel niet gedeeld met derden. NETPULSE NV kan echter op grond van wet-of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken.

3. Voor welke doeleinden worden de gegevens verzameld?
NETPULSE NV verzameld uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die pertinent zijn voor het bereiken van het beoogde doeleinde. 
Bijvoorbeeld worden de persoonsgegevens verzameld voor het afhandelen van de betaling of het leveren van de gevraagde goederen of diensten.

4. Bescherming en bewaring van de persoonsgegevens.
Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige dan wel opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. 

NETPULSE NV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden. Houd er rekening mee dat tal van (wettelijke) bewaartermijnen ertoe leiden dat persoonsgegevens opgeslagen (moeten) blijven. Voor zover geen bewaarplicht bestaat, worden de gegevens routinematig gewist nadat het doel waarvoor ze zijn verzameld, is verwezenlijkt. 

5. Het gebruik van 'cookies'.
Tijdens een bezoek aan de website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert.

6. Rechten omtrent je persoonsgegevens.
U hebt een recht op inzage en kopie van de gegevens die u aanbelangen. U kunt ons bijvoorbeeld vragen:
- of wij persoonsgegevens van u al dan niet verwerken; 
- om de persoonsgegevens aan te vullen, om te verbeteren of om te verwijderen;
- voor welke doeleinden wij ze verwerken; 
- hoe lang ze bewaard worden;
- om de verwerking persoonsgegevens te beperken.

7. Klachten en vragen
Voor vragen of klachten over deze Privacyverklaring, uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens of de verwerking van de gegevens door NETPULSE NV, kan u contact opnemen met ons per e-mail of per post:

e-mail: cameron@scubadivers.be
Post: Molenstraat 65, 2810 Rumst, België

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld uw naam, adres en telefoonnummer.
Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

8. Wijzigingen
Om tegemoet te komen aan feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, kunnen we deze privacy policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze policy te raadplegen op onze website.

 

COOKIES